EDICIÓ 2019

Nova Edició del FRA. Nou plantejament del festival però mantenint les seues identitats: GRATUÏT, OBERT.