CONCURS CARTELL 20è FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS (2014)

BASES DEL CONCURS

OBJECTIU
El Festival Rock d’Alaquàs convoca el concurs en línia per a seleccionar el cartell que serà la imatge oficial de la 20ª edició. El Festival pretén estimular la creativitat i la participació i fomentar la difusió del certamen. El concurs està obert a totes les persones que presenten les seues propostes i comptarà amb la participació del personal gestor del Festival per a votar pels seus favorits. Un jurat triarà el guanyador.

RESUM CRONOLÒGIC – FASES
Inscripció i presentació de propostes: del 24 de març (12h AM GMT+1) al 16 d’abril (12h AM GMT+1).
Anunci públic del cartell guanyador: 9 de maig.

CARTELLS
Els cartells han de ser originals i inèdits, no haver sigut presentats a altres concursos i que no suposen en tot o en part còpia o plagi d’obres publicades pròpies o d’altres artistes. Els autors seran responsables del compliment d’allò que s’ha establert en aquestes bases. En cap cas s’admetran cartells en els quals s’hagen utilitzat imatges o plagis d’imatges d’altres autors o institucions.

APLICACIONS I ADAPTACIONS
El guanyador del concurs haurà de facilitar al Festival en els terminis que aquest indique, diferents adaptacions i aplicacions per a la promoció, comunicació i senyalització de l’esdeveniment

INSCRIPCIONS I LOGOTIPS
Tots els cartells hauran d’incloure logotips i inscripcions descrits a continuació. Els logotips i inscripcions s’hauran de veure amb claredat. Si algun cartell no inclou els logotips o inscripcions corresponents podrà ser desqualificat per l’organització.
Els logotips que es detallen a continuació podran ser descarregats des d’aquestes web:

http://www.festifra.net/imagenfra.zip
http://www.festifra.net
http://www.alaquas.org

Els diferents cartells hauran d’incloure les següents llegendes o inscripcions:
20 Festival Rock d’Alaquàs, FRA
Dissabte, 30 d’agost de 2014
22 h Entrada gratuïta
Parc de la Sequieta
http://www.festifra.net
http://www.facebook.com/fra.alaquas

Logos:
Festival Rock d’Alaquàs,
Ajuntament d’Alaquàs
Relació dels noms dels grups actuants, que seran comunicats per al cartell guanyador)

ENTREGA DE TREBALLS
Els participants hauran d’enviar les seues propostes a la següent adreça de correu electrònic fra@alaquas.org
Els cartells es podran enviar des del 24 de març de 2013 al 16 d’abril de 2014.
Totes les propostes presentades quedaran pendents d’aprovació per part del Festival Rock d’Alaquàs, que es reserva el dret de rebutjar les propostes que considere ofensives o inadequades. En el cas que açò ocórrega, el Festival Rock d’Alaquàs decidirà si comunica a l’autor els motius pels quals es rebutgen les propostes. Una vegada superada aquesta fase, es procedirà a la immediata publicació del cartell guanyador.
El Festival Rock d’Alaquàs valorarà especialment l’originalitat.
Els participants han de presentar les següents dades conjuntament al cartell per correu-e, nom complet, telèfon i títol del cartell amb què presenta les seues propostes. Els cartells han de presentar-se en format JPG, la grandària ha de ser 50 X 30 cm i amb 150 ppp de resolució, vertical o horitzontal.
És important que el cartell estiga identificat amb un títol identificatiu que servisca com a referència quan la proposta es mostre públicament. Aquesta dada se sol·licitarà com obligatòria durant la inscripció del cartell.
Les dades enviades serviran per a donar constància de la inscripció i només s’utilitzarà com a forma d’identificar les propostes una vegada conegut el veredicte del jurat. El jurat no tindrà accés a la base de dades.
No obstant això, si una vegada inscrites les propostes en el correu electrònic del festival algun participant ho desitja, també podrà presentar els cartells al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs per a una millor valoració de les seues propostes. Haurà d’entregar els mateixos muntats a sang sobre cartó ploma de 5 o 10 mm i a una grandària de 48×68 cm. El registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs es troba a l’edifici de l’Ajuntament d’Alaquàs, Carrer Major 88 – 46970 Alaquàs i s’entregaran en horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Igualment, si l’autor així ho prefereix, pot entregar també el desenvolupament de la imatge del cartell per a les aplicacions i adaptacions requerides en cas de resultar guanyador.

Les propostes presentades es registraran enviant un correu electrònic a fra@alaquas.org, en el termini comprés entre el 24 de març i el 16 d’abril de 2014. En aquesta inscripció hauran d’aportar obligatòriament les dades següents:

1. Nom de l’obra
2. Nom i cognoms de l’artista.
3. DNI, Domicili, Localitat, Còdi postal, Provincia, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
Els cartells amb diferent format d’arxiu, suport, grandària en píxels o proporcions, seran automàticament rebutjats.

ELECCIÓ DEL CARTELL GUANYADOR
El Festival valorarà especialment l’originalitat de les propostes, disseny, composició i impacte visual.
El jurat triarà el cartell guanyador del “Concurs de Cartells 20 Festival Rock d’Alaquàs 2014” el dia 9 de maig de 2014.
Aquest jurat estarà compost per 4 membres: L’Alcaldessa d’Alaquàs o la persona a qui designe, 2 pertanyents al Festival Rock d’Alaquàs i un altre alié al Festival i designat pel Festival.

Anunci públic del guanyador
El guanyador o guanyadors es donaran a conéixer públicament el 9 de maig. Aquest dia es publicarà aquesta informació a la web del Festival.

Cartells no premiats
Tots els cartells presentats i no premiats seran tornats al Centre d’Informació Juvenil del Passatge d’Alaquàs del 12 al 16 de maig de 2014 i, en cas de no ser arreplegats en les dates marcades, passaran a ser arxivats per part del Festival a partir de la data següent del termini de recollida.

ENTREGA FINAL DEL CARTELL GUANYADOR DEL CONCURS
El guanyador o guanyadors hauran d’entregar els cartells i, si és el cas, les corresponents adaptacions en un suport digital que continga un art final realitzat en un programa professional de disseny gràfic vectorial i en versió actualitzada, amb qualitat i resolució òptima per a posteriors aplicacions i reproduccions abans descrites. Al termini de temps que determine l’organització del Festival
Els cartells hauran de ser adaptats i facilitats en dos grandàries 50×70 i 100x140cm. i dos arxius per cartell; un d’ells traçat i l’altre sense traçar.
Així mateix, cal adjuntar totes les fonts empleades. Si fóra el cas, també els originals de les imatges digitalitzades en format TIFF – JPG en alta resolució (300 dpi a grandària real) adjuntant un document que certifique que aquestes imatges no tenen restriccions en el seu ús.
IMPORTANT: En el cas que en el disseny s’utilitze alguna imatge ja existent i no pertanyent a l’autor dels cartells, haurà de justificar-se el pagament per la compra dels drets d’aqueixa imatge. De no realitzar-se aquest pas, el Festival rebutjarà automàticament el cartell.
El Festival podrà utilitzar el cartell guanyador per a allò que considere oportú i el podrà reproduir, adaptar i aplicar als formats i suports que requerisca sense necessitat de demanar autorització a l’autor.

PREMIS
El premi per al guanyador del CONCURS DEL CARTELL 20 FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS 2014 serà de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250€) nets, entregats al guanyador mitjançant taló nominatiu o transferència bancària.

CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Els participants en el present concurs consenten que les seues dades personals siguen tractades d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, per al desenvolupament de la present promoció, així com per a comunicar notícies, novetats i informació en general de l’Ajuntament d’Alaquàs.
Així les dades personals sol·licitats s’inclouran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament d’Alaquàs finalitats descrites en el paràgraf anterior. La seua negativa a subministrar-los determinarà la impossibilitat de participar. El participant podrà exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o cancel·lació, dirigint la seua sol·licitud per escrit a l’Ajuntament d’Alaquàs – Carrer Major, 88, 46970 Alaquàs amb la referència “CONCURS DE CARTELLS 20è FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS”.
Una vegada finalitzat el concurs, el Festival Rock d’Alaquàs conservarà les dades que li hagen facilitat els participants amb la finalitat de comunicar informació general del Festival Rock d’Alaquàs. Així i en compliment del que disposa la llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els participants presten el seu consentiment a l’Ajuntament d’Alaquàs, a rebre les dites comunicacions. El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions amb la simple notificació de la seua voluntat al remitent dirigint-se a l’Ajuntament d’Alaquàs en la direcció expressada anteriorment en la present base.
La mecànica del concurs exigeix que les dades siguen facilitades de forma veraç i completa i que siguen mantingudes actualitzades gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades de caràcter personal foren falses, incompletes o no actualitzades, l’Ajuntament d’Alaquàs quedaria alliberat al respecte dels casos concrets, del bon fi del concurs i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, arribant en última instància a la no declaració de beneficiaris del concurs.
Els concursants autoritzen a l’Ajuntament d’Alaquàs a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, en cas de resultar guanyadors i acceptar el premi.

NORMATIVA FISCAL
Per a retirar el premi s’aplicarà el que estableix el vigent Reglament d’Impost de la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial Decret de 439/2007 de 30 de març i la resta de disposicions concordants. La retenció de l’IRPF del premi serà realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i abonada a l’Agència Tributària en els termes que determina el vigent reglament de l’impost de la renda de les persones físiques, aprovat per Reial Decret 439/2007.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
1. Corresponen a l’Ajuntament d’Alaquàs tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre cartells i la resta de peces d’identitat corporativa objecte del concurs. La utilització en exclusiva dels dits elements per l’Ajuntament d’Alaquàs no implicarà la concessió a l’adjudicatari ni a terceres persones de cap dret sobre aquestes propietats.
2. La utilització dels elements exclusiva de l’Ajuntament d’Alaquàs sense que l’adjudicatari ni tercera persona que haja participat en el seu disseny o elaboració puga aplicar-los a cap altre client que contracte amb ell. Aquest deure serà extensible al personal de l’adjudicatari vinculat al mateix amb relació laboral, encara que deixe de prestar el seu servei a l’adjudicatari.
3. La cessió dels drets de propietat intel·lectual del cartell i les seues adaptacions serà indefinida. La cessió dels drets de propietat intel·lectual de les altres peces tindrà una duració de cinc anys a comptar de la data de finalització del Festival per al que van ser dissenyats, a excepció d’aquelles peces en què s’incorporen les imatges de cartell i en aquest cas la cessió serà indefinida.
Tot això sense perjuí que l’adjudicatari puga incorporar als seus elements de comunicació o de publicitat (book, fullets, etc.) el disseny dels cartells en grandària apropiada als efectes.
4. La titularitat de la propietat intel·lectual de l’adjudicatari als efectes de la seua cessió a l’Ajuntament d’Alaquàs dels dissenys realitzats pel seu personal amb relació laboral, es pressuposa. En tot cas l’adjudicatari haurà de comunicar-ho així al seu personal amb relació laboral. La falta de comunicació serà imputable exclusivament a l’adjudicatari sense que la falta de comunicació comporte cap minva en la transmissió a l’Ajuntament d’Alaquàs dels drets de propietat intel·lectual en exclusiva.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *