Resolució del Jurat del concurs “PREFRA. EMERGENTS 2014” Alaquàs. “20é Festival Rock d’Alaquàs”

Alaquàs, a 10 d’abril de 2014, es reuneix el Jurat del concurs “PREFRA. EMERGENTS 2014, “20é Festival Rock d’Alaquàs”,

El jurat decideix anomenar com a banda guanyadora de l’edició del FRA de 2014, a:

 GIMNASTICA

I com a banda reserva:
Skimoes

 

Publicado en FRA | Deja un comentario

Fra 2014 – Concurs cartell i emergents

 

 

Publicado en FRA | Deja un comentario

CONCURS CARTELL 20è FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS (2014)

BASES DEL CONCURS

OBJECTIU
El Festival Rock d’Alaquàs convoca el concurs en línia per a seleccionar el cartell que serà la imatge oficial de la 20ª edició. El Festival pretén estimular la creativitat i la participació i fomentar la difusió del certamen. El concurs està obert a totes les persones que presenten les seues propostes i comptarà amb la participació del personal gestor del Festival per a votar pels seus favorits. Un jurat triarà el guanyador.

RESUM CRONOLÒGIC – FASES
Inscripció i presentació de propostes: del 24 de març (12h AM GMT+1) al 16 d’abril (12h AM GMT+1).
Anunci públic del cartell guanyador: 9 de maig.

CARTELLS
Els cartells han de ser originals i inèdits, no haver sigut presentats a altres concursos i que no suposen en tot o en part còpia o plagi d’obres publicades pròpies o d’altres artistes. Els autors seran responsables del compliment d’allò que s’ha establert en aquestes bases. En cap cas s’admetran cartells en els quals s’hagen utilitzat imatges o plagis d’imatges d’altres autors o institucions.

APLICACIONS I ADAPTACIONS
El guanyador del concurs haurà de facilitar al Festival en els terminis que aquest indique, diferents adaptacions i aplicacions per a la promoció, comunicació i senyalització de l’esdeveniment

INSCRIPCIONS I LOGOTIPS
Tots els cartells hauran d’incloure logotips i inscripcions descrits a continuació. Els logotips i inscripcions s’hauran de veure amb claredat. Si algun cartell no inclou els logotips o inscripcions corresponents podrà ser desqualificat per l’organització.
Els logotips que es detallen a continuació podran ser descarregats des d’aquestes web:

http://www.festifra.net/imagenfra.zip
http://www.festifra.net

http://www.alaquas.org

Els diferents cartells hauran d’incloure les següents llegendes o inscripcions:
20 Festival Rock d’Alaquàs, FRA
Dissabte, 30 d’agost de 2014
22 h Entrada gratuïta
Parc de la Sequieta

http://www.festifra.net

http://www.facebook.com/fra.alaquas

Logos:
Festival Rock d’Alaquàs,
Ajuntament d’Alaquàs
Relació dels noms dels grups actuants, que seran comunicats per al cartell guanyador)

ENTREGA DE TREBALLS
Els participants hauran d’enviar les seues propostes a la següent adreça de correu electrònic fra@alaquas.org
Els cartells es podran enviar des del 24 de març de 2013 al 16 d’abril de 2014.
Totes les propostes presentades quedaran pendents d’aprovació per part del Festival Rock d’Alaquàs, que es reserva el dret de rebutjar les propostes que considere ofensives o inadequades. En el cas que açò ocórrega, el Festival Rock d’Alaquàs decidirà si comunica a l’autor els motius pels quals es rebutgen les propostes. Una vegada superada aquesta fase, es procedirà a la immediata publicació del cartell guanyador.
El Festival Rock d’Alaquàs valorarà especialment l’originalitat.
Els participants han de presentar les següents dades conjuntament al cartell per correu-e, nom complet, telèfon i títol del cartell amb què presenta les seues propostes. Els cartells han de presentar-se en format JPG, la grandària ha de ser 50 X 30 cm i amb 150 ppp de resolució, vertical o horitzontal.
És important que el cartell estiga identificat amb un títol identificatiu que servisca com a referència quan la proposta es mostre públicament. Aquesta dada se sol·licitarà com obligatòria durant la inscripció del cartell.
Les dades enviades serviran per a donar constància de la inscripció i només s’utilitzarà com a forma d’identificar les propostes una vegada conegut el veredicte del jurat. El jurat no tindrà accés a la base de dades.
No obstant això, si una vegada inscrites les propostes en el correu electrònic del festival algun participant ho desitja, també podrà presentar els cartells al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs per a una millor valoració de les seues propostes. Haurà d’entregar els mateixos muntats a sang sobre cartó ploma de 5 o 10 mm i a una grandària de 48×68 cm. El registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs es troba a l’edifici de l’Ajuntament d’Alaquàs, Carrer Major 88 – 46970 Alaquàs i s’entregaran en horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Igualment, si l’autor així ho prefereix, pot entregar també el desenvolupament de la imatge del cartell per a les aplicacions i adaptacions requerides en cas de resultar guanyador.

Les propostes presentades es registraran enviant un correu electrònic a fra@alaquas.org, en el termini comprés entre el 24 de març i el 16 d’abril de 2014. En aquesta inscripció hauran d’aportar obligatòriament les dades següents:

1. Nom de l’obra
2. Nom i cognoms de l’artista.
3. DNI, Domicili, Localitat, Còdi postal, Provincia, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
Els cartells amb diferent format d’arxiu, suport, grandària en píxels o proporcions, seran automàticament rebutjats.

ELECCIÓ DEL CARTELL GUANYADOR
El Festival valorarà especialment l’originalitat de les propostes, disseny, composició i impacte visual.
El jurat triarà el cartell guanyador del “Concurs de Cartells 20 Festival Rock d’Alaquàs 2014” el dia 9 de maig de 2014.
Aquest jurat estarà compost per 4 membres: L’Alcaldessa d’Alaquàs o la persona a qui designe, 2 pertanyents al Festival Rock d’Alaquàs i un altre alié al Festival i designat pel Festival.

Anunci públic del guanyador
El guanyador o guanyadors es donaran a conéixer públicament el 9 de maig. Aquest dia es publicarà aquesta informació a la web del Festival.

Cartells no premiats
Tots els cartells presentats i no premiats seran tornats al Centre d’Informació Juvenil del Passatge d’Alaquàs del 12 al 16 de maig de 2014 i, en cas de no ser arreplegats en les dates marcades, passaran a ser arxivats per part del Festival a partir de la data següent del termini de recollida.

ENTREGA FINAL DEL CARTELL GUANYADOR DEL CONCURS
El guanyador o guanyadors hauran d’entregar els cartells i, si és el cas, les corresponents adaptacions en un suport digital que continga un art final realitzat en un programa professional de disseny gràfic vectorial i en versió actualitzada, amb qualitat i resolució òptima per a posteriors aplicacions i reproduccions abans descrites. Al termini de temps que determine l’organització del Festival
Els cartells hauran de ser adaptats i facilitats en dos grandàries 50×70 i 100x140cm. i dos arxius per cartell; un d’ells traçat i l’altre sense traçar.
Així mateix, cal adjuntar totes les fonts empleades. Si fóra el cas, també els originals de les imatges digitalitzades en format TIFF – JPG en alta resolució (300 dpi a grandària real) adjuntant un document que certifique que aquestes imatges no tenen restriccions en el seu ús.
IMPORTANT: En el cas que en el disseny s’utilitze alguna imatge ja existent i no pertanyent a l’autor dels cartells, haurà de justificar-se el pagament per la compra dels drets d’aqueixa imatge. De no realitzar-se aquest pas, el Festival rebutjarà automàticament el cartell.
El Festival podrà utilitzar el cartell guanyador per a allò que considere oportú i el podrà reproduir, adaptar i aplicar als formats i suports que requerisca sense necessitat de demanar autorització a l’autor.

PREMIS
El premi per al guanyador del CONCURS DEL CARTELL 20 FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS 2014 serà de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250€) nets, entregats al guanyador mitjançant taló nominatiu o transferència bancària.

CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Els participants en el present concurs consenten que les seues dades personals siguen tractades d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, per al desenvolupament de la present promoció, així com per a comunicar notícies, novetats i informació en general de l’Ajuntament d’Alaquàs.
Així les dades personals sol·licitats s’inclouran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament d’Alaquàs finalitats descrites en el paràgraf anterior. La seua negativa a subministrar-los determinarà la impossibilitat de participar. El participant podrà exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o cancel·lació, dirigint la seua sol·licitud per escrit a l’Ajuntament d’Alaquàs – Carrer Major, 88, 46970 Alaquàs amb la referència “CONCURS DE CARTELLS 20è FESTIVAL ROCK D’ALAQUÀS”.
Una vegada finalitzat el concurs, el Festival Rock d’Alaquàs conservarà les dades que li hagen facilitat els participants amb la finalitat de comunicar informació general del Festival Rock d’Alaquàs. Així i en compliment del que disposa la llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els participants presten el seu consentiment a l’Ajuntament d’Alaquàs, a rebre les dites comunicacions. El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions amb la simple notificació de la seua voluntat al remitent dirigint-se a l’Ajuntament d’Alaquàs en la direcció expressada anteriorment en la present base.
La mecànica del concurs exigeix que les dades siguen facilitades de forma veraç i completa i que siguen mantingudes actualitzades gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades de caràcter personal foren falses, incompletes o no actualitzades, l’Ajuntament d’Alaquàs quedaria alliberat al respecte dels casos concrets, del bon fi del concurs i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, arribant en última instància a la no declaració de beneficiaris del concurs.
Els concursants autoritzen a l’Ajuntament d’Alaquàs a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, en cas de resultar guanyadors i acceptar el premi.

NORMATIVA FISCAL
Per a retirar el premi s’aplicarà el que estableix el vigent Reglament d’Impost de la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial Decret de 439/2007 de 30 de març i la resta de disposicions concordants. La retenció de l’IRPF del premi serà realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i abonada a l’Agència Tributària en els termes que determina el vigent reglament de l’impost de la renda de les persones físiques, aprovat per Reial Decret 439/2007.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
1. Corresponen a l’Ajuntament d’Alaquàs tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre cartells i la resta de peces d’identitat corporativa objecte del concurs. La utilització en exclusiva dels dits elements per l’Ajuntament d’Alaquàs no implicarà la concessió a l’adjudicatari ni a terceres persones de cap dret sobre aquestes propietats.
2. La utilització dels elements exclusiva de l’Ajuntament d’Alaquàs sense que l’adjudicatari ni tercera persona que haja participat en el seu disseny o elaboració puga aplicar-los a cap altre client que contracte amb ell. Aquest deure serà extensible al personal de l’adjudicatari vinculat al mateix amb relació laboral, encara que deixe de prestar el seu servei a l’adjudicatari.
3. La cessió dels drets de propietat intel·lectual del cartell i les seues adaptacions serà indefinida. La cessió dels drets de propietat intel·lectual de les altres peces tindrà una duració de cinc anys a comptar de la data de finalització del Festival per al que van ser dissenyats, a excepció d’aquelles peces en què s’incorporen les imatges de cartell i en aquest cas la cessió serà indefinida.
Tot això sense perjuí que l’adjudicatari puga incorporar als seus elements de comunicació o de publicitat (book, fullets, etc.) el disseny dels cartells en grandària apropiada als efectes.
4. La titularitat de la propietat intel·lectual de l’adjudicatari als efectes de la seua cessió a l’Ajuntament d’Alaquàs dels dissenys realitzats pel seu personal amb relació laboral, es pressuposa. En tot cas l’adjudicatari haurà de comunicar-ho així al seu personal amb relació laboral. La falta de comunicació serà imputable exclusivament a l’adjudicatari sense que la falta de comunicació comporte cap minva en la transmissió a l’Ajuntament d’Alaquàs dels drets de propietat intel·lectual en exclusiva.

Publicado en FRA | Deja un comentario

Bases del concurs “PREFRA. EMERGENTS 2014”.

Bases del concurs, grups de música “PREFRA. EMERGENTS 2014” Alaquàs.

Organitza Ajuntament d’Alaquàs.

 Objectiu del concurs:
Oferir la possibilitat de formar part del cartell del FRA 2014 a un número d’1 a 3 grups de música emergents de la Comunitat Valenciana, de forma participativa i oberta.

Participants:
•No s’estableix cap límit màxim ni mínim d’edat per als participants.
•Podran inscriure’s tots aquells grups o solistes procedents de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, sempre que no tinguen contracte en vigor amb cap discogràfica.
•No s’estableixen categories per gèneres ni subgèneres.
•Els grups seleccionats l’any anterior per a la seua actuació al Festival (FRA) queden exclossos de participar en l’actual edició.
•La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Quedarà automàticament exclòs del certamen qualsevol artista que incomplisca algun dels requisits que les conformen.

Obres, llicències i drets:
•Totes les obres presentades hauran de ser composicions originals no editades, publicades o distribuïdes comercialment per cap companyia discogràfica. La responsabilitat sobre el contingut de les composicions presentades, el registre de la seua autoria i les possibles implicacions legals en cas de denúncies per plagi, recaurà sobre el propi artista inscrit que es compromet mitjançant l’acceptació d’aquestes bases a garantir la legítima titularitat dels drets sobre les obres musicals presentades.
•Aquest concurs pretén estar en consonància amb els temps actuals pel que no admetrà maquetes en formats hui en dia obsolets com la cinta de cassette o el CD. Únicament s’admetran els temes en format digital que es puguen reproduir directament des de qualsevol de les plataformes existents en la xarxa (MySpace, YouTube, Spotify, Bandcamp, etc.) o enviats mitjançant correu electrònic en format mp3. Els participants inclouran en la seua fitxa d’inscripció l’enviament d’un correu electrònic a prefra@alaquas.org amb els enllaços i/o arxius corresponents on els membres del jurat puguen avaluar les composicions presentades.
•A causa de la capacitat il·limitada de temes susceptibles de ser presentats en el format digital descrit en l’apartat anterior, el jurat només tindrà en consideració per a establir la seua selecció de participants, els 3 primers temes disponibles en l’enllaç que facilite el grup o solista participant.
•L’Ajuntament d’Alaquàs com a organitzador del certamen es reserva el dret d’ús dels temes presentats, així com de les gravacions resultants dels directes, per a la pròpia divulgació del concurs i la seua difusió en els mitjans que considere oportuns.

Inscripcions i terminis:
•Els grups o solistes participants es podran registrar enviant un correu electrònic a prefra@alaquas.org , en el termini comprés entre el 10 i el 28 de març de 2014. En aquests fulls d’inscripció hauran d’aportar obligatòriament els elements següents:
1. Nom artístic del grup o solista.
2. Relació de components, amb nom complet, edat i DNI.
3. Dades del representant o portaveu del grup o solista, que inclourà nom complet, domicili, DNI, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
4. Fotografia actual del grup o solista.
5. Dossier actualitzat del grup o solista, amb una breu biografia.
Enllaç o web on s’hagen pujat prèviament els temes presentats al concurs o, si no hi ha, arxius en format mp3.

Veredicte del jurat:
El jurat estarà compost per quatre persones de contrastada experiència dins del camp de la música.

Fases del concurs:
1. SELECCIÓ. Entre el 10 i el 28 de març de 2014. El jurat seleccionarà d’entre tots els artistes presentats un número d’1 a 3 grups de música que tindran l’oportunitat de tocar la seua música en directe al 20 FRA (Festival de música d’Alaquàs). El dissabte 30 d’agost de 2014.
2. ANUNCI. El guanyador o guanyadors es donaran a conéixer públicament el 9 d’abril. Aquest dia es publicarà aquesta informació a la web del Festival.

Premis:
-El jurat del certamen anomenarà el/s guanyador/s que tindrà dret a l’actuació en el festival FRA de 2014, amb l’assistència tècnica musical coberta.
-Menció honorífica del grup o dels grups guanyadors.

Alaquàs, 3 de febrer de 2014.

Publicado en FRA | Deja un comentario

19é Cartell FRA

cartel29x29

Publicado en FRA | Deja un comentario

Post-FRA 2012

Una vegada finalitzat el 18é FRA, i complida la majoria d’edat, l’Ajuntament d’Alaquàs agraïx la participació de tots i totes els que formareu part d’aquesta darrera edició.

El FRA ha estat un any més una aposta musical gratuïta i tot un referent pel que fa a festivals de les seues característiques a la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat un gran esforç econòmic per tal de seguir formant part de l’escena musical de la Comunitat Valenciana.

El cartell va estar encapçalat pels gallecs CatPeople i els grups valencians Polock, Wau y los Arrrghs i Crimentales. Completaren el cartell els grups Supermosca i Metropol triats el passat dissabte 30 de juny en la final del PREFRA 2012, una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs i de l’associació aFRA per a triar el cartell obrint la participació a totes les formacions musicals valencianes que ho desitjaren
Esperem tornar el proper any 2013.

L’organització.

Publicado en FRA | Deja un comentario

Cartel Festival de Rock Alaquàs FRA 2012

Catpeople
Polock
Wau y los arrrghs
Crimentales
Supermosca
Metropol
Dj Raul Tamarit+Javi “Gafotas”

Zona Chill Out
Actuació de Dj’s en directe.

Parc de la Sequieta. Dissabte 1 de setembre. 22 hores.
Entrada gratuïta, sense invitació

Publicado en cartell, FRA | Deja un comentario

FRA 2011

Publicado en cartell, FRA, notices | Deja un comentario

El FRA torna!

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario